Hotline: 0274.730.1299 (Mon - Sat: 8h - 17h)
Thông báo

Privacy Policy

Privacy Policy

TODA (Thailand) hoàn toàn tuân thủ luật hiện hành. Khi kinh doanh và vận hành todathailand.vn, TODA Thailand cam kết tuyệt đối tôn trọng và thực hiện các giải pháp hiệu quả để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sau đây cung cấp các loại thông tin được thu thập, mục đích sử dụng và cách TODA Thailand bảo vệ thông tin. Nó cũng bao gồm hướng dẫn để Khách hàng quyết định cung cấp thông tin gì, cách thay đổi chúng và các cảnh báo khác khi sử dụng Trang web. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với quá trình xử lý được mô tả trong đó và đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là đầy đủ và chính xác.

Thông tin được thu thập

Khi đăng ký thành viên trên todathailand.vn, chúng tôi sẽ thu thập:

- Thông tin cá nhân gồm họ và tên; địa chỉ email; ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác được yêu cầu tùy từng thời điểm;

Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Các thông tin nêu trên được thu thập nhằm mục đích:

- Tạo tài khoản thành viên cho khách hàng

- Thiết lập các chiến dịch hỗ trợ Khách hàng dài hạn hoặc các chương trình khuyến mãi khác;

- Gửi các chương trình ưu đãi hoặc các thông tin khác cho Bạn qua email, địa chỉ hoặc số điện thoại với sự đồng ý trước của Khách hàng; Và

- Các hoạt động khác phục vụ cho việc giao dịch của Trang web, với sự đồng ý trước của Khách hàng.

Thực thể thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân

TODA Thailand Co., Ltd – với tư cách là chủ sở hữu của todathailand.vn – là đơn vị thu thập thông tin được đề cập trong tài liệu này. Thông tin chi tiết về TODA Thailand như sau:

Công ty TNHH Le Square Epicier Fin

Mã số thuế: 0317970053

Trụ sở chính: 7/30B Khu Phố Bình Đức 2, Xã Bình Hoà, Lái Thiêu, Thành Phố Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: +84 274 7301 299 | Email: infos@todathailand.vn

Trang web chính: https://todathailand.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/todathailand.vn

Thông tin do Khách hàng cung cấp sẽ được duy trì trong một khoảng thời gian cụ thể theo quy định hoặc miễn là cần thiết cho các giao dịch trên Trang web.

Hướng dẫn quản lý thông tin cá nhân

Khách hàng cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ todathailand.vn để sửa đổi thông tin của mình, bao gồm thay đổi địa chỉ giao hàng cho một đơn đặt hàng cụ thể thông qua nhóm Dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số +84 274 7301 299 hoặc tại info@todathailand.vn

Để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng một cách hiệu quả nhất, Khách hàng cần có ý thức cao trong việc bảo quản thông tin của chính mình và hợp tác với lesquare-epicierfin.vn khi phát hiện bất kỳ hành vi truy cập trái phép hoặc bất kỳ tình huống bất thường nào xảy ra với tài khoản của Khách hàng.

Khách hàng được yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy tắc bảo mật để đảm bảo hiệu quả của việc bảo vệ. todathailand.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do các hành động không tuân thủ của Khách hàng gây ra.

Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân

Trừ khi pháp luật yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân hoặc chi tiết giao dịch của Khách hàng, todathailand.vn:

- Không sử dụng thông tin cho các mục đích phục vụ các đơn đặt hàng của Khách hàng hoặc bất kỳ mục đích nào khác đã được Khách hàng đồng ý trước;

- Không sử dụng hoặc tiết lộ chúng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác vì các mục đích thương mại khác;

- Áp dụng phương thức mã hóa cho toàn bộ quá trình đặt hàng và thanh toán;

- Áp dụng phương pháp và giải pháp tốt nhất để bảo vệ mạnh nhất.

Trong trường hợp TODA Thailand có những vi phạm liên quan đến việc Khách hàng sử dụng thông tin cá nhân sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến Trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại +84 274 7301 299 hoặc địa chỉ email info@todathailand.vn. Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ và giải quyết khiếu nại của Khách hàng theo các Điều khoản và Điều kiện trên trang web này và theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa của Khách hàng.

Mọi hành động can thiệp, chỉnh sửa cấu trúc dữ liệu của website bằng các loại công cụ, ứng dụng, chương trình hay bất kỳ hình thức nào khác đều là vi phạm pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, cổ vũ hoặc các hành vi vi phạm pháp luật nhằm truy cập, sao chép, lưu trữ dữ liệu hoặc phá hoại hệ thống trên Trang web theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng cũng như TODA Thailand, chúng tôi có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm này theo quy định của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự hiện hành và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.


(English below)

TODA Thailand fully complies with the applicable law. Upon trading and operating the todathailand.vn, TODA Thailand commits to absolutely respect and carry out the effective solutions for the protection of Clients’ private information.

The following policy for private information protection provides types of information collected, the usage purpose and how TODA Thailand protects the information. It also includes guidance for Clients to decide what information to provide, how to change them and other warnings in using the Site. By using the website, you consent to the processing described therein and warrant that all data provided by you is sufficient and accurate.

Information collected

Upon registration of an membership on lesquare-epicierfin.vn, we shall collect:

- Private information, including full name; email address; date of birth, gender, telephone number, address and other information requested from time to time;

Purpose and scope of using private information

The above mentioned information is collected for the purpose of:

- Create membership account for client

- Setting up the supporting campaign for long term Clients or other promotion programs;

- Sending the promotion programs or other information to you through email, address or telephone number, with Client’s prior agreement; and

- Other activities serving the trading of the Site, with Client’s prior agreement.

Entity collecting and storing the private information

TODA (Thailand) Co., Ltd – as the owner of the todathailand.vn – is the entity collecting the information mentioned in this document. Details of Le Square Epicier Fin is as below:

TODA Thailand Co., Ltd      

Tax code: 0317970053

Head office: 7/30B Binh Duc, Binh Hoa Ward, Lai Thieu, Thuan An City, Binh Duong

Phone: +84 274 7301 299 | Email: info@todathailand.vn

Main website: https://todathailand.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/todathailand.vn

The information provided by Clients shall be maintained in a specific of time in accordance with the regulations or as long as it is required for the transactions on the Site.

Guidance for management of private information

Clients can also seek help from lesquare-epicierfin.vn to amend their information, including the change of delivery address for a specific order through our Customer Service team at +84 274 7301 299  or at info@todathailand.vn

For the most effective protection of Clients’ private information, Clients need to have high awareness on the maintenance of their own information and cooperate with todathailand.vn upon detecting any illegal access to or any abnormal situations happened to Clients’ accounts.

Clients are required to fully comply with confidentiality rules to ensure the effectiveness of the protection. todathailand.vn holds no liabilities for any loss or damages caused by the non-compliance actions of Clients.

Commitment of private information protection

Unless it is required by the law to disclose the private information or details of Clients’ transactions, todathailand.vn:

- shall not use the information for the purposes to serve Clients’ orders or any other purposes which are agreed by Clients in advance;

- shall not use or disclose them to any other third party for other commercial purposes;

- applies the encoding method for the whole placement of orders and payment process;

- applies the best method and solutions for the strongest protection.

In case TODA Thailand breaches related to Customer's use of personal information for the wrong purpose or the notified scope, Customer has the right to file a complaint with our Customer Care Center at +84 274 7301 299 or email address info@todathailand.vn. Our Customer Care Center will contact and resolve Customer's complaint according to the Terms and Conditions on this website and in accordance with the applicable laws in order to protect Customer's maximum benefits.

Any actions to intervene or to edit the data structure of the website though by different types of tools, applications, programs or any other form are illegal. All propaganda, encouragement or illegal acts aimed at access, reproduction, storage of data or destruction of system on the Site is strictly prohibited in accordance with the Vietnamese laws. To protect the legal rights and benefits of Clients as well as TODA Thailand, we retain the right to require competent authorities to deal with these violation acts in accordance with the applicable Civil Code, Criminal Code and other relevant Vietnamese laws.

page